Novinky

The Project “Caterers On The Run” has started with a partner meeting in Portugal

Počas stretnutia sa partneri dozvedeli podrobnosti o projektových aktivitách, plánovanom intelektuálnom výstupe, pláne šírenia výsledkov projektu a činnostiach kontroly kvality. Na stretnutí sa diskutovalo o súčasnej situácii vo vzdelávacom systéme a organizácii vyučovacieho procesu v Srbsku, Portugalsku a na Slovensku. Osobitná pozornosť sa venovala  návrhom a predstavám o príručke pre ďalšie vzdelávanie. V rámci vytvorenej príručky sa študentom v systéme odborného vzdelávania a prípravy poskytne viac informácií o podnikaní v oblasti pohostinských a stravovacích služieb.

                                            UČ SA VIAC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Online stretnutie projektových partnerov

Vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu COVID-19 sa 9. februára 2021 uskutočnilo online stretnutie projektových partnerov. Stretnutie bolo organizované s využitím platformy Microsoft Teams.

                                            UČ SA VIAC

                                                                                                                                                                                                                                  

        

 

Monitorovacia návšteva Národného agentúry pre Erasmus+ Srbsko

Na sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, representantes da Fundação Tempus – Erasmus Office Servia visitaram a Escola Secundária de Economia em Sombor, no âmbito da missão de acompanhamento do Projeto “Caterers On the Run” (2019-1-RS01-KA202-000847).

 

                                                  UČ SA VIAC

 

 

 

 

ZÁPISNICA Z ON-LINE STRETNUTIA

V utorok 18. mája 2021 sa konala online schôdza, ktorej sa zúčastnili účastníci projektu Caterers on the
run z Portugalska, Slovenska a Srbska.

                                            UČ SA VIAC

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM „VARENIE A ASPEKTY SLUŽIEB SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA“

V rámci projektu „Caterers on the run“ sa uskutočnilo školenie C2 LTT s názvom „Varenie a aspekty služieb spoločného stravovania“. Školenie sa uskutočnilo v termíne od 5. do 8. júla 2021 na Strednej ekonomickej škole v Sombore v Srbsku.Školenia sa zúčastnili traja učitelia z každej partnerskej školy. 

 

                                                  UČ SA VIAC

 

 

Školenie „Cukrárske a pekárske produkty v cateringu“

V rámci projektu „Catering on the run“, za účasti Strednej ekonomickej školy Sombor, číslo zmluvy 2019-1-RS01-KA202-000847 a financovaného z Európskeho programu vzdelávania ERASMUS+, sa na Slovensku uskutočnil vzdelávací program „Cukrárske a pekárske produkty v cateringu“.

 

                                                  UČ SA VIAC

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávací program „Podnikateľské aspekty v cateringu

V rámci projektu „Caterers on the Run“ financovaného z európskeho programu vzdelávania ERASMUS+, číslo zmluvy 2019-1-RS01-KA202-000847, partneri zo  Strednej ekonomickej školy v Sombore a Strednej odbornej školy z Banskej Bystrice navštívili Portugalsko.

 

                                                  UČ SA VIAC

 

 

 

 

 

 

Správa z tréningovej aktivity konanej na Slovensku

Partnerská organizácia Stredná odborná škola Pod Banošom v Banskej Bystrici zorganizovala a uskutočnila tréningovú aktivitu s názvom „Cateringové služby“. Aktivita sa konala od 21. do 25. marca 2022. Účastníkmi aktivity boli učitelia a žiaci zo Strednej ekonomickej školy v srbskom Sombore a zo strednej školy v Portugalsku s názvom Agrupamento de Escolas de Barcelos.

                               UČ SA VIAC