Informácie o projekte

 

Pohostinstvo je odvetvím hospodárstva každého štátu, ktoré sa v poslednom desaťročí celosvetovo trvalo a rýchlo rozvíjalo. Preto v oblasti vzdelávania rastie dopyt po vzdelávaní vo sfére pohostinských služieb. V súčasnosti však existujúce vzdelávacie programy pre tieto povolania nerešpektujú požiadavky trhu práce, nedokážu na ne pružne reagovať. Preto je potrebné posilniť ďalšie kompetencie vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom doplnkového vzdelávania.

Cieľom projektu „Caterers On The Run“ je upevňovať a zvyšovať  kľúčové kompetencie študentov v oblasti vzdelávania a v oblasti OVP prostredníctvom rozvoja strategických partnerstiev. Projekt je zamerný aj na rozvíjanie a zvyšovanie odborných kompetencií učiteľov odborných predmetov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom projektu je podporovať zakladanie a internacionalizáciu vzdelávania, implementácia stratégií OVP.

Do projektu sú zapojené tri stredné odborné školy: Stredná ekonomická škola Sombor zo Srbska ako koordinátor projektu, Strategickí partneri v projekte sú školy: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS z Portugalska, Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 zo Slovenska

Všetky tri školy majú niektoré z kľúčových kompetencií potrebných na vypracovanie príručky „Caterers On The Run“. Implementáciou svojich teoretických a praktických  vedomostí môžu trénovať ďalšie dve školy a zostaviť časť príručiek z ich oblasti pôsobenia.

Výsledkom tohto projektu „Caterers On The Run“ je vypracovanie príručky popisujúcej kroky gastronomického podnikania ako súčasti odvetvia pohostinstva s neustále  rastúcim dopytom.

Očakávané výsledky projektu sú posilnenie a zlepšenie spôsobilosti učiteľov odborných predmetov na školách stravovacích a podnikateľských služieb, aby mohli žiaci prostredníctvom ďalšieho vzdelávania získať vedomosti a zručnosti, ktoré im uľahčia prácu a poskytnú im lepšie šance na nájdenie zamestnania, alebo začatie podnikania. Tiež budú schopní preklenúť rozdiely v ponuke a dopyte na trhu práce a poskytovať informácie o stravovacích službách organizáciám a inštitúciám, ktorých záujmy sú vzdelávanie, pohostinstvo, podnikanie a právne predpisy.